hlavicka-lave-menu
hlavicka-prave-menu

Zásady ochrany osobných údajov

 Prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť Kora Bella Style s.r.o. so sídlom Brhlovce č.139, 935 02 Brhlovce, IČO: 36 733 466, IČ DPH: SK2022321752, zastúpená Jánom Záborským, konateľom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú korabellastyle@gmail.com.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše a tovary, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z.  Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

1. OBJEDNÁVANIE A KOMUNIKÁCIA

Ak sa rozhodnete nám napísať alebo zatelefonovať, aby ste u nás objednali tovar či službu, tak počas celého trvania nášho predzmluvného z zmluvného vzťahu budeme spracúvať vaše osobné údaje. 

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete na účel objednania služby je GDPR článok 6, ods.1, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia a/ alebo faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára a e-mailu, ktorým sú zaslané do e-mailovej schránky prevádzkovateľa. Dĺžka spracúvania je počas trvania (pred)zmluvného vzťahu, po jeho ukončení sú v primeranom rozsahu archvivované v zmyslezákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve.

2. PREDAJ 

Ak si objednáte naše tovary alebo služby, vyberiete si možnosti platby a doručenia tovaru. 

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete na účel objednania služby je GDPR článok 6, ods. 1, písm. b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia a/ alebo faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára a e-mailu. Dĺžka spracúvania je stanovaná zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve a obchodným zákonníkom.

3. REKLAMÁCIE

V prípade, že príde ku reklamačnému konaniu, tak postupujeme podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Kora Bella Style s.r.o.

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov na účel reklamácie je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, poštová/ faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou e-mailu. Dĺžka spracúvania je stanovaná zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve a ďalšou príslušnou legislatívou.

4. NEWSLETTER

Ak sa rozhodnete odoberať newsletter spoločnosti Kora Bella Style s.r.o. , tak v tomto prípade je účelom spracúvania zasielanie nášho newsletter Gurmanskyzapisnik.sk na vami zvolenú e-mailovú adresu. 

Vaše osobné údaje, konkrétne meno a e-mailovú adresu, spracúvame na základe vášho súhlasu  podľa ustanovania GDPR  čl. 6,odsek 1, písm. a), a to až do dňa, kým sa neodhlásite z odberu tlačidlom alebo linkou umiestnenými na konci každého newsletter.


5. SOCIÁLNE SIETE

Pri vašich aktivitách na sociálnych sieťach je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo sociálna sieť (Facebook, Instagram), v zmysel podmienok medzi vami a danou spoločnosťou. Našou spracovateľskou operáciou je napríklad uvedenie vášho mena, priezviska, zvolenej prezývky a fotografie či videa, ak označíte nejaký príspevok, že sa vám páči alebo ako ho zdieľate. 

Tiež vás môžeme označiť (tag) na fotografiách, videách a v príspevkoch, ktoré uverejníme. Ak si označovanie neprajete, prosím, upravte si nastavenia súkromia v príslušnej sociálnej sieti v sekcii Nastavenia, alebo nám napíšte a my tagy odstránime / nebudeme umiestňovať. Naše spracúvanie vašich osobných údajov realizujeme na právnom základe oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f), pričom maximálne rešpektujeme vaše právo na zachovanie dôstojnosti.

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci Slovenskej republiky vaše údaje sprístupňujeme tretím stranám, a to: 

Sprostredkovatelia: naši obchodní partneri (účtovná kancelária, správca webstránky, prepravné a kuriérske spoločnosti)
Prijímateľom: orgány štátnej správy (finančná správa, daňový úrad), pošta, iné podobné podľa legislatívy SR)
V rámci cezhraničného prenosu osobných údajov, dochádza ku prenosu do tretích krajín v prípade, že ste s nami spojení cez sociálne siete (Facebook, Instagram) alebo ste sa prihlásili na odber Newsletter (Mailchimp)

Podobne ako zamestnanic našej spoločnosti, tak aj všetci naši dodávatelia služieb a obchodní partneri na Slovensku aj mimo EÚ boli starostlivo vybraní a riadne poučení o zásadach ochrany osobných údajov našej spoločnosti.

AKÉ PRÁVA MÁTE NAD SVOJIMI ÚDAJMI

Ako dotknutá osoba máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania 
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 
prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou 
namietať profilovanie a automatizované spracúvanie 
vymazanie a zabudnutie 
Svoje práva týkajúce sa osobných údajov si môžete uplatniť elektronickou poštou na  korabellastyle@gmail.com   alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Kora Bella Style s.r.o. so sídlom Brhlovce č.139, 935 02 Brhlovce. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY (KLIENTA)

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny. 
AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi. 
AKÉ MÁME PROCESY PRI ÚNIKU DÁT

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail  korabellastyle@gmail.com   alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Kora Bella Style, s.r.o,. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Kora Bella Style s.r.o. je zakázané.

Kora Bella Style s.r.o. ako oprávnený zástupca autorov článkov si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označeným ©Kora Bella Style ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.